Informacja

Komisja Nadzoru Finansowego dała zielone światło na konsolidację w jednym procesie łączeniowym trzech banków spółdzielczych z Grupy BPS , tj. Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego, Banku Spółdzielczego w Muszynie Krynicy - Zdroju oraz ETNO Banku Spółdzielczego.

Wcześniej na konsolidację, pozytywną opinię wyraziła Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, do której należą łączące się banki.

Banki charakteryzują się dobrą kondycją finansową, zachowują wszystkie normy nadzorcze tak w obszarze płynności, wyposażenia kapitałowego i wskaźników wypłacalności, jak i w zakresie potencjału rozwojowego. Ich menadżerowie przekonując właścicieli – udziałowców banków do swoich dalekowzrocznych decyzji wydaje się, że wyprzedzili to co nam w najbliższej perspektywie szykuje rynek usług finansowych w bankowości spółdzielczej. Po konsolidacji utworzona zostanie silna instytucja bankowa, wiarygodny, bezpieczny i nowoczesny  partner – dla udziałowców i Klientów, oferujący właściwie skomponowany wachlarz usług bankowych. Bank po połączeniu będzie nosił wspólną nazwę Bank Spółdzielczy Ziem Górskich „KARPATIA”.

Misją nowopowstałego Banku Spółdzielczego Ziem Górskich „KARPATIA” będzie trwałe wzmocnienie zdolności do generowania dochodów, rozwoju, konkurowania i umacniania pozycji na rynku lokalnym po polskiej stronie Karpat, poprzez efektywne, profesjonalne i kompleksowe zaspokajanie potrzeb klientów indywidualnych, w tym rolników, klientów instytucjonalnych (MiSP) i samorządowych oraz stymulowanie rozwoju środowiska lokalnego i  niwelacja ryzyka związanego z wielkością dotychczasowej skali działania. Nowopowstały Bank ma służyć swoim członkom i klientom dla których funkcjonuje, oparty zaś będzie o tradycje i kulturę środowisk lokalnych w których działa.

Po konsolidacji powstanie Bank, który wg danych na koniec I kwartału 2020 roku będzie posiadał aktywa w wysokości bez mała 600 mln zł , łączne kapitały na poziomie ponad 48 mln zł tj ponad 11,3 mln EUR oraz współczynnik wypłacalności na poziomie 21%, dysponujący swoimi placówkami w województwie małopolskim oraz  województwie śląskim. Będzie on obsługiwał Klientów obszaru całych polskich Karpat, a jego nowa nazwa i logotyp właśnie z górami będzie związana. Cała sieć placówek trzech banków zostanie połączona i oznaczona w nowy sposób. Numery rachunków osobistych, oszczędnościowych, lokat terminowych, kart debetowych i kredytowych klientów banków pozostaną bez zmian. Na obecna chwilę Klienci zachowają również dotychczasowe loginy do serwisów bankowości internetowej.

 

Niespotykany poprzednio innowacyjny i dobrowolny, a zarazem partnerski proces łączeniowy, został zainicjowany przez organy banków już w 2019 roku, a jego zakończenie przewidziane zostało na II kwartał b.r. Jak wskazuje Komisja Nadzoru Finansowego w swoim komunikacie z posiedzenia z dnia 16 czerwca b.r. - W wyniku połączenia powstanie instytucja, która dzięki wykorzystaniu wzajemnego know-how oraz efektu synergii, zdolna będzie zaoferować właściwie skomponowany – nowoczesny i odpowiadający potrzebom klientów, wachlarz usług bankowych, po konkurencyjnych cenach. Jednocześnie, Bank będzie kontynuował  usprawnianie metod zarządzania, w celu stałego podnoszenia efektywności wykorzystania lokalnych środków finansowych.”.

Organy statutowe łączących się Banków zidentyfikowały najważniejsze szanse i bariery dalszego rozwoju poszczególnych Banków. Legło to u podstawie decyzji konsolidacyjnej, której celem jest utworzenie wspólnej instytucji bankowej przy zachowaniu tożsamości kulturowej, spółdzielczego charakteru procesu łączeniowego oraz poszanowaniu partnerskich zasad.

 

Link do komunikatu KNF https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=70022&p_id=18

 

Zarząd

Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój