MiFID

MiFID

Pojęcie MiFID stanowi skrót od angielskiej nazwy Markets In Financial Instruments Directive. Pojęcie Dyrektywy MiFID oznacza Dyrektywę w sprawie rynku instrumentów finansowych (Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych), ustanawiającą jednolite ramy prawne dla firm inwestycyjnych w sprawie świadczenia usług inwestycyjnych. Jej celem jest zapewnienie najwyższej ochrony Klientów oraz zapewnienie przejrzystości działania firm inwestycyjnych na rynkach kapitałowych.

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej oraz prawa polskiego, ochrona Klienta wynikająca z przepisów MiFID, obowiązuje przy oferowaniu m.in.:
- lokat w PLN oraz w walutach obcych;
- transakcji wymiany walutowej z natychmiastową dostawą;
- papierów wartościowych (np. akcje, dłużne papiery wartościowe podmiotów korporacyjnych);
- transakcji pochodnych (np. forward, FRA, SWAP walutowy, IRS, SWAP procentowy);
- jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych;
- innych transakcji na nieregulowanym rynku kapitałowym.

Zgodnie z wymogami MiFID, Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój . zobowiązany jest:
- postępować uczciwie, sprawiedliwie, profesjonalnie i w najlepszym interesie Klienta;
- przekazywać Klientom kompletne, rzetelne i niewprowadzające w błąd informacje na temat produktów inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z ich nabywaniem;
- zapewnić Klientom poziom usług adekwatny do ich indywidualnych potrzeb i możliwości inwestycyjnych.

Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój, postępując zgodnie z wymogami MiFID, dokonuje klasyfikacji Klientów do jednej z 3 kategorii:
- Klient Detaliczny
- Klient Profesjonalny
- Uprawniony Kontrahent

Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój , przed podpisaniem umowy z Klientem, przeprowadza test adekwatności w celu upewnienia się, czy Klient dysponuje wystarczającą wiedzą o instrumentach finansowych oraz doświadczeniem w zakresie inwestowania, aby skorzystać z danej usługi inwestycyjnej lub zakupić żądany instrument finansowy.

Klient podejmuje decyzję dotyczącą zakupu instrumentów finansowych, która najlepiej realizuje jego cel inwestycyjny. W przypadku transakcji zawieranych z Klientami profesjonalnymi, Bank może uznać bez konieczności przeprowadzania testu adekwatności, że dany Klient posiada wystarczającą wiedzę i doświadczenie w odniesieniu do danej transakcji.

Realizując wymogi MiFID, Bank wprowadził regulacje wewnętrzne, zapewniające skuteczne zarządzanie potencjalnymi konfliktami interesów. Przez konflikt interesów należy rozumieć w szczególności znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój lub osoby powiązanej a obowiązkiem działania przez Bank w sposób rzetelny z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta. Udostępniona na stronie internetowej Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój zawiera w swych zapisy przeciwdziałania konfliktami interesów w Banku.