Zebrania Grup Członkowskich Banku w 2021r.

Zarząd Banku Spółdzielczego Ziem Górskich Karpatia zawiadamia Członków Banku, że w dniu 28 maja 2021 r. o godz. 16:00 w świetlicy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Muszynie ul. Rynek 13, odbędzie się: ZEBRANIE SĄDECKIEJ GRUPY  CZŁONKOWSKIEJ - MUSZYNA z terenu:  Miasto Muszyna, Leluchów , Dubne, Powroźnik, Wojkowa, Jastrzębik, Złockie, Szczawnik,  Andrzejówka , Żegiestów, Milik  oraz spoza terenu Gmin Muszyna i Krynica Zdrój

 

Zarząd Banku Spółdzielczego Ziem Górskich Karpatia zawiadamia Członków Banku, że w dniu 31 maja 2021 r. o godz. 16:00 w auli Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  w Krynicy Zdrój, ul. Kraszewskiego 37, piętro 1 , odbędzie się: ZEBRANIE SĄDECKIEJ GRUPY CZŁONKOWSKIEJ – KRYNICA ZDRÓJ z terenu:  Miasta Krynica-Zdrój , Gminy Krynica Zdrój (Berest, Czyrna, Piorunka, Tylicz, Mochnaczka Niżna, Mochnaczka Wyżna, Muszynka, Polany).

PORZĄDEK OBRAD

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór prezydium Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku za 2020 rok , w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli, z wykonania wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej  w tym omówienie wyników i  sytuacji ekonomiczno finansowej Banku za 2020 rok.
 7. Przedstawienie informacji i omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Dyskusja
 9. Wybory uzupełniające przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku na kadencję obejmującą lata 2018-2022.
 10. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli, oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku,
 11. Sprawy różne i zakończenie zebrania.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego Ziem Górskich Karpatia