Zebranie Przedstawicieli Banku

Zarząd Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój działając na podstawie §22 ust.1, oraz §24 ust.4 Statutu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój, które odbędzie się w „Kuźnia Krynica – sala okolicznościowa” 33-380 Krynica Zdrój ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 181c  w dniu 4 czerwca 2019 roku (tj. wtorek) o godzinie:  11 00  - w pierwszym terminie ,   11 30  - w drugim terminie.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie zebrania .
 2. Wybór prezydium zebrania.
 3. Przyjęcie Regulaminu obrad .
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji:
 • Mandatowej,
 • Wnioskowej,
 • do odczytania protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 • odpowiedniości i niezależności .
 1. Złożenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój za 2018 rok wraz z sprawozdaniem finansowym Banku za 2018 rok , sprawozdaniem z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, a także postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
 2. Złożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój z działalności za 2018 rok,
 5. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynicy Zdrój za 2018 rok,
 6. podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynicy Zdrój za 2018 rok,
 7. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój z wykonania obowiązków w roku 2018,
 8. przyjęcia Sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości i niezależności z wyników następczej oceny odpowiedniości i niezależności członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój , jak również kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2018 rok
 9. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój z działalności za 2018 rok,
 10. dokonania oceny realizacji „Polityki Ładu korporacyjnego w Banku”.
 11. dokonania oceny realizacji „Polityki zmiennych składników wynagradzania” i przyjęcia Raportu z oceny przestrzegania Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku za 2018r.
 12. uchwalenia Polityki zapewnienia odpowiedniości i różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zapewnienia odpowiedniości osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój
 13. przyjęcia protokołu z Zebrania Przedstawicieli Banku z dnia  26-06-2018r.
 14. uchwalenia kierunków działalności Banku.
 15. uchwalenia zgłoszonych wniosków i postulatów przedstawionych przez Komisję Wnioskową.
 16. Sprawy wniesione i zakończenie obrad.

 

 

    Zarząd  Banku  Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój