Zebranie Przedstawicieli

Muszyna, dnia  12 maja  2020 roku

PRZEDSTAWICIELE NA ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO  MUSZYNA –KRYNICA ZDRÓJ

Zarząd Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój działając na podstawie §22 ust.1, oraz §24 ust.4 Statutu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój, które odbędzie się w „Kuźnia Krynica – sala okolicznościowa” 33-380 Krynica Zdrój ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 181c  w dniu 28 maja  2020 roku (tj. czwartek) o godzinie:  
10:00  - w pierwszym terminie
10:30  - w drugim terminie
Zarząd Banku informuje, że rejestracja przedstawicieli będzie możliwa od godziny 9:30

Porządek obrad :
1. Otwarcie zebrania .
2. Wybór prezydium zebrania.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad .
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji:
   • Mandatowo-Skrutacyjnej,
   • Wnioskowej,
   • do odczytania protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
   • ds. odpowiedniości i niezależności .
6. Złożenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój za 2019 rok wraz z sprawozdaniem finansowym Banku za 2019 rok , sprawozdaniem z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, a także postulatów z Zebrań Grup Członkowskich oraz   przedstawienie Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z  badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2019 rok.
7.Złożenie sprawozdania z działalności Rady  w 2019 roku.
8. Dyskusja.
9.Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój z działalności za 2019 rok,
   b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój  za 2019 rok,
   c) podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój  za 2019 rok,
   d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój  z wykonania obowiązków w roku 2019,
   e) przyjęcia Sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości i niezależności z wyników oceny członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój,  jak również kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2019 rok w tym przestrzegania  Polityki  zapewnienia                 odpowiedniości i różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zapewnienia odpowiedniości osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka.
   f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój  z działalności za 2019 rok,
   g) dokonania oceny realizacji „Polityki Ładu korporacyjnego w Banku”.
   h) dokonania oceny realizacji „Polityki zmiennych składników wynagradzania” i przyjęcia Raportu z oceny przestrzegania Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku za 2019r.
   i) przyjęcia protokołu  z Zebrania Przedstawicieli Banku z dnia  04-06-2019r.
   j) wyboru Delegata Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój na obrady Kongresu Spółdzielczości Krajowej Rady Spółdzielczej oraz na Zjazd przedkongresowy.
   k) połączenia Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój z Tatrzańskim Bankiem Spółdzielczym.
   l) uchwalenia kierunków działalności Banku.
   m) uchwalenia zgłoszonych wniosków i postulatów przedstawionych przez Komisję Wnioskową.
10.Sprawy różne i wniesione oraz zakończenie obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z §23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój w lokalu Centrali Banku w Muszynie przy ulicy Piłsudskiego 8, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, wyłożone są do wglądu następujące dokumenty: roczne sprawozdanie z działalności  Banku, (sprawozdanie Zarządu  oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej) łącznie ze sprawozdaniem finansowym, oraz  opinią biegłego rewidenta, sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli. Ww dokumenty dostępne będą także w sekretariacie obsługującym posiedzenie. Powyższe dokumenty dostępne są sekretariacie Banku w Muszynie ul. Piłsudskiego 8 w dniach urzędowania w godzinach od 9:00 do 14:00.