Zmiana Regulaminów

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że od 5 maja 2019 roku  wejdą w życie w Banku Spółdzielczym Muszyna-Krynica Zdrój zmienione regulaminy : Regulamin  kart kredytowych VISA, Regulamin kart debetowych VISA oraz Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych. Przy czym, wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania postanowień Regulaminów do wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z ww. Ustawą określeni w niej dostawcy usług (m.in. podmioty prowadzące rachunki bankowe oraz podmioty świadczące usługi dostępu do rachunków bankowych) będą mogli za zgodą Klienta tub osoby, którą Klient upoważnił do korzystania z systemu bankowości elektronicznej, inicjować transakcje płatnicze, mieć dostęp do informacji o rachunku płatniczym Klienta oraz potwierdzać dostępność środków na rachunku płatniczym Klienta dla transakcji płatniczej opartej na karcie płatniczej. Dotyczy to sytuacji, w której Klient ma dostęp on-line do rachunku płatniczego.

Zgodnie z zapisami w/w regulaminów, postanowienia dotyczące zasad korzystania i uwierzytelniania przez Klienta/ Użytkownika karty dyspozycji w usłudze bankowości elektronicznej określa Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych. Zmiany w zakresie silnego uwierzytelnienia w usłudze bankowości elektronicznej wchodzą w życie od 14 września 2019 r.

Ponadto, od dnia 14 września 2019 r. w Banku Spółdzielczym Muszyna-Krynica Zdrój  nastąpi zmiana instrumentów uwierzytelnienia użytkownika w bankowości elektronicznej/internetowej (tj. Tokena wyświetlającego kod autoryzacyjny). Zmiana ta związana jest z wynikającymi z ww. Ustawy wymogami silnego uwierzytelnienia Klienta lub osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem, czyli dwuczynnikowej weryfikacji tożsamości zapewniającej mocniejszą ochronę danych tych osób.

Od 14 września 2019 r. Bank nie będzie stosował jako środka dostępu do systemu bankowości elektronicznej Tokena RSA -wyświetlającego kod autoryzacyjny. W zamian stosowane będą kody SMS, służące do autoryzacji dyspozycji oraz transakcji płatniczych składanych w usłudze bankowości elektronicznej lub powiadomienia push - Token MAA jako aplikacja zainstalowana na telefonie.  Oznacza to, iż Klient korzystający z systemu bankowości elektronicznej  będzie musiał posiadać  urządzenie  mobilne (np.  telefon  komórkowy,  tablet) z krajowym numerem telefonu.

Mając na uwadze konieczność zmiany instrumentów autoryzacji, uprzejmie informujemy, że Ci z Państwa, którzy korzystają z Tokena RSA wyświetlającego kod autoryzacyjny mogą na dotychczasowych zasadach autoryzować dyspozycje/transakcje w systemie bankowości elektronicznej przy użyciu tych instrumentów nie dłużej niż do dnia 13 września 2019 r. włącznie.

Informujemy jednocześnie, że od 14 września 2019 r., aby korzystać aktywnie z usługi bankowości elektronicznej należy przed tą datą zmienić metodę autoryzacji składając dyspozycję w dowolnej Placówce Banku.

Jednocześnie przedstawiamy Państwu nowy tekst ww. Regulaminów: Regulamin  kart kredytowych VISA, Regulamin kart debetowych VISA oraz Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych.  Zmiany wprowadzone m.in. w związku z koniecznością dostosowania ich postanowień do wymogów wynikających z ww. Ustawy zostały oznaczone kolorem.

Jednocześnie informujemy , że macie Państwo prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian je do dnia 5 maja 2019 roku włącznie wypowiedzieć Umowę o kartę lub o prowadzenie rachunku ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli zgłosicie Państwo sprzeciw, ale nie dokonacie wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją .

W przypadku pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu osobiście z pracownikiem w placówce Banku lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerami telefonów w Muszynie tel. 18 440 83 87, w Krynicy Zdrój tel. 18 471 55 73 wew. 34 

 

Z wyrazami szacunku

Zarząd Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój

 

Pliki do pobrania :

  1. Regulamin kart debetowych
  2. Regulamin kart kredytowych
  3. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych